מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ינואר 2024

 

פרטיות

 • אנחנו, ליימן שליסל בע"מ, ("ליימן שליסל" או "החברה") המפעילה את אתר האינטרנט www.l-s.co.il("האתר") מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע, אודותיך, אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר, באופן המפורט במדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות"). מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע, לרבות, אך לא רק, המידע הנאסף על-ידנו, בעת שימושך באתר ובשירותים המוצעים בו ("שירותים"), מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל וכיצד אנו משתמשים בו.

 • מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש www.l-s.co.il/terms-and-condition   באתר ("תנאי השימוש") והיא חלה על כל שימוש ו/או צפייה באתר בין אם באמצעות מחשב/ מכשיר סלולארי ו/או כל אמצעי אחר. באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי) ("המידע") כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

  1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של מדיניות הפרטיות. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה למדיניות הפרטיות, כפי נוסחה מעת לעת. 

 • האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך. 

 

איסוף מידע 

  1. על מנת שנוכל לספק לך את השירותים הניתנים על ידנו, אתה נדרש למסור מספר פרטי מידע. מסירת פרטי המידע שתתבקש לספק אינו נדרש על פי חוק, אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך בלבד. אולם, ללא מסירת פרטי מידע אלו, תיפגע איכות השירות הניתן לך על ידינו באופן משמעותי ובמקרים מסוימים, לא נוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.

 • השימוש במידע ייעשה לצרכי אספקת השירותים וצרכי החברה, כמפורט במדיניות פרטיות זו. המידע לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות החברה ולא יועבר לצד שלישי, שלא במסגרת פעילות החברה ומטרותיה.

 

איסוף מידע אישי 

 1. במהלך השימוש באתר תתבקש למסור מידע אישי וכדלקמן:

  1. באם תרצה ליצור עמנו קשר, תתבקש לספק פרטי מידע אישי, הכוללים בין היתר: שם מלא,  כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ואת תוכן ההודעה שלך. בנוסף, יכול להיות שתתבקש למסור פרטים נוספים שאינם פרטי חובה בכדי ליצור עמנו קשר.

  2. כמו כן, ייתכן כי החברה תאסוף מידע נוסף בדבר פרטים הקשורים לפעילותך באתר לרבות אך לא רק, מידע המתקבל כתוצאה מהשימוש באתר, ובכלל זה כתובות IP, מועד ושעת הגישה לאתר, דפי האתר אליהם גלשת, דו"חות של תקלות טכניות והדפדפן בו נעשה שימוש, הצעות שעניינו אותך ועוד. החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת את המידע בעת ביקורך ושימושך באתר. החברה תאסוף מידע אודות הרגלי הגלישה באתר לצרכי מחקר, קבלת החלטות ושיפור חווית המשתמש והתאמת האתר, תכניו והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים באתר.  

 2. כאשר תגיש מועמדות לעבודה בחברה עבור המשרות המצוינות באתר, אתה עשוי לשלוח לחברה דוא"ל הכולל את: כתובת הדוא"ל שלך, תוכן ההודעה שלך, שם מלא, כתובת, קו"ח וכל פרט מידע אחר אשר תבחר  לשלוח לחברה. החברה אוספת, מעבדת ושומרת מידע זה בהתאם למדיניות החברה בנושא שמירת מידע של מועמדים לעבודה.

 3. הנך אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכון מדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאתנו בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלנו לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו. 

 4. אתה יכול לעדכן את המידע האישי שלך באופן עצמאי בפרופיל המשתמש באתר או  על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות כל אחד מאלה: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: crm@l-s.co.il); ו/או (2) באמצעות פניה בכתב לכתובת _נחל פולג 5, יבנה, בכל מקרה שבו הנך: (1) מעוניין לוודא את נכונות המידע האישי אשר נאסף אודותיך; (2) מעוניין לעדכן את המידע; (3) יש לך טענה לגבי השימוש במידע; ו/או (4) מעוניין למחוק את המידע אשר נאסף אודותיך מהמאגר (כהגדרתו להלן). אם יידרש אנו נפעל לשם: (א) עדכון המידע שמסרת לנו בכפוף לקבלת נתונים שיוודאו את המידע הנ"ל כפי שיידרש על-ידנו, או (ב) סימון כל מידע לאיסור בשימוש עתידי למטרות שיווק. למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מאתנו מלשמור את המידע האישי שלך (לרבות מידע שביקשת לעדכן) מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק. 

 

שימוש במידע 

  1. המידע שתמסור לנו יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר"), אשר נשמר בהתאם להוראות הדין. 

 • אנו משתמשים במידע שנאסף ממך על מנת לספק לך את השירותים ובכלל זה למטרות הבאות: 

 • על מנת לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים וכדי לספק את השירותים, ובכלל זה על מנת לאפשר לך לקבל מידע על החברה ופעולותיה;

 • משלוח התראות והודעות בקשר עם מתן השירותים ו/או לצורך קידום האתר ושירותיו ו/או לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר; 

 • מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש שלך באתר, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו ואיכותו ומתן שירותים טכניים נוספים;

 • איסוף מידע הקשור לפעילויות המשתמשים באתר, כגון מידע סטטיסטי לגבי עמודים בהם מבקר משתמש, תאריך ושעות הביקור, מיקום הגישה, משך זמן הצפייה בכל עמוד וכן מידע שהדפדפן של המשתמש שולח בכל פעם בה הוא מבקר באתר כגון כתובת ה- IP של המחשב שלו, סוג הדפדפן ודף הרשת שביקר בו לפני הכניסה לאתר; והכל על מנת לשפר את רמת השירותים המוצעים באתר וליצירת שירותים חדשים בהתאם להתעניינות המשתמשים;

 • ביצוע ניתוחים שונים ביחס למידע האמור, לרבות, אך מבלי למעט, ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של המידע המתקבל ממספר משתמשים;

 • מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה;

 • אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וכל דין נוסף החל על שמירת מידע.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. החברה תהא רשאית למסור מידע על המשתמשים לחברות קשורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים המעמידים לחברה שירותים לצורך הפעלת האתר ומתן השירותים למשתמשים במסגרתו בכלל זה: 

 • צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים בקשר עם מתן השירותים (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בפעילות העסקית של החברה, יועצים משפטיים, רואי חשבון, יועצי וסוכני ביטוח, פיתוח עסקי, שירותי מיקור חוץ של דיוור ישיר, שיווק ופרסום, ועוד);

 

 1. אנו לא נמסור את המידע לצדדים שלישיים, מעבר לאמור בסעיף 13 לעיל, אלא בנסיבות המפורטות להלן:

 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו; 

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה;

 • שמירה והגנה על זכויותיה וקניינה של החברה;

 • במקרה שהמשתמש יפר איזה מתנאי השימוש באתר ו/או מתנאי מדיניות הפרטיות או יבצע או ינסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם האתר ו/או השירותים הניתנים על ידי החברה;

 • הגנה על הביטחון האישי של המשתמשים האחרים בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה;

 • בכל מקרה שבו החברה תמכור, תמחה או תעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסים לצד שלישי, או אם אנו נרכש או נתמזג עם צד שלישי, בהליך של בדיקת נאותות, או אם אנו נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, אנו נהיה רשאים למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע שלך וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך. 

 

Cookies 

 1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

 2. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", הנך יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.

 

אבטחת מידע

 1. החברה מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.

 

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל 

 1. אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ואיחוד האירופי, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת שימושך, הנך מסכים להעברה האמורה. 

 

קישורים לאתרים אחרים

 1. יתכן שתמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על-ידנו ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו. 

 

זכות עיון; זכות תיקון

 1. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של החברה. 

 2. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

יצירת קשר

 1. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:

ליימן שליסל בע"מ

כתובת מייל crm@l-s.co.il

מספר טלפון 08-9324436

 

 

×

שלום! 

לפניות בנושא שירות לקוחות מוזמנים לכתוב לנו בווטסאפ

×